รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
วิทยาการจัดการ  
100.0 %
100.0 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
100.0 %
100.0 %
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
100.0 %
100.0 %
พยาบาลศาสตร์  
100.0 %
50.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 3/2564
100.0 %
94.4 %