รายวิชาในคณะ
ส่งรายละเอียดของรายวิชาแล้ว
ส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาแล้ว
วิทยาการจัดการ  
50.0 %
0.0 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
100.0 %
0.0 %
นิเทศศาสตร์  
75.0 %
0.0 %
พยาบาลศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 3/2566
68.8 %
0.0 %