รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
100.0 %
100.0 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
100.0 %
100.0 %
วิทยาการจัดการ  
100.0 %
93.3 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
100.0 %
100.0 %
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
100.0 %
100.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 3/2563
100.0 %
96.4 %