รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
100.0 %
0.0 %
ครุศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
วิทยาการจัดการ  
100.0 %
0.0 %
เทคโนโลยีการเกษตร  
100.0 %
0.0 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
100.0 %
0.0 %
นิติศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
100.0 %
0.0 %
นิเทศศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
100.0 %
0.0 %
พยาบาลศาสตร์  
100.0 %
0.0 %
กองบริการการศึกษา  
100.0 %
0.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 2/2565
100.0 %
0.0 %