รายวิชาในคณะ
ส่ง มคอ.3,4 แล้ว
ส่ง มคอ.5,6 แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13.6 %
0.0 %
ครุศาสตร์  
56.9 %
0.0 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
39.5 %
0.0 %
วิทยาการจัดการ  
52.7 %
0.0 %
เทคโนโลยีการเกษตร  
14.5 %
0.0 %
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
10.7 %
0.0 %
นิติศาสตร์  
74.2 %
0.0 %
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.8 %
0.0 %
นิเทศศาสตร์  
24.7 %
0.0 %
อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
0.0 %
0.0 %
พยาบาลศาสตร์  
68.8 %
0.0 %
กองบริการการศึกษา  
100.0 %
0.0 %
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เทอม 2/2564
36.1 %
0.0 %